Majestic Travel International

VN20 : ZDAD18-เวียดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอัน-เว้-พักบานาฮิล 4D 3N

กำหนดเดินทาง

กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563

bangkok-airway
มาใหม่

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลล์ สัมผัสบรรยากาศสไตล์ฝรั่งเศส ล่องเรือกระด้ง และชมเมืองโบราณฮอยอัน

เริ่มต้น 11,999

โหลด : 25

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ประเทศเวียดนาม – เมืองเว้ – พระราชวัง เว้ – น่ังรถซิโคล่ –ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม

วันที่สอง เมืองเว้ – วัดเจดีย์เทียนมู่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้ า – บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ Golden Bridge – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์

วันที่สาม บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน –ศาลเจ้าโบราณกว้างตุ้ง – สะพานญี่ปุ่น – บ้านโบราณ – หมู่บ้านแกะสลักหนิ อ่อน – เมืองดานัง

วันที่สี่ เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง– สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – ประเทศไทย