Majestic Travel International

TH44 : อ่างขาง ม่อนแจ่ม ฮิโนกิแลนด์ 3 วัน 2 คืน

กำหนดเดินทาง

ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564

VIETJET AIR
มาใหม่

เชียงใหม่ อ่างขาง ม่อนแจ่ม ฮิโนกิแลนด์ 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบิน THAI VIET JET AIR (VZ) จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) สู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม พักฝาง 1 คืน เมืองเชียงใหม่ 1 คืน

เริ่มต้น 8,900

โหลด : 55

รายละเอียดท่องเที่ยว

1 พร้อมกันที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIET JET AIR – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – อ.แม่แตง – วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – อ.ไชยปราการ – ฮิโนกิแลนด์ – สวนส้มธนาธร

2 ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 - ไร่ชา2000 – ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล – ชมซากูระ – ดอยสุเทพ

3 พระธาตุดอยคำ - ดอยม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม - สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว – สวนดอกไม้ I love Flower Farm หรือสวนใกล้เคียง - ห้วยตึงเฒ่า – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ