Majestic Travel International

TH27 : นู่น นี่ น่าน....ไง น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน

กำหนดเดินทาง

ม.ค. - ก.พ. 2564

airasia
มาใหม่

นู่น นี่ น่าน....ไง น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน บิน Air Asia พักเมืองน่าน 1 คืน ปัว 1 คืน

เริ่มต้น 7,900

โหลด : 39

วันที่ 1 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบนิ AIR ASIA (FD) ท่าอากาศยาน
น่านนคร – วัดพระธาตุเขาน้อย – อุโมงค์ลีลาวดี – วัดภูมินทร์  – วัดศรีพันต้น - ศาลหลักเมือง
วัดมิ่งเมือง – ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน

วันที่ 2 บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า1081 – บ่อเกลือสินเธาว์ – จุดชมวิวบ้านสะปัน – จุดชมวิวภูคา1715 -
ถนนลอยฟ้า1256 – อาเภอปัว – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลำดวนผ้าทอ – วัดภูเก็ต

วันที่ 3 ปัว - วัดศรีมงคล(วัดก๋ง) - เมืองน่าน – วัดพระธาตุแช่แหง้ –เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน – ท่า
อากาศยานน่านนคร - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ