Majestic Travel International

TH06 : เชียงใหม่ ลำพูน 3 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม 2563

VIETJET AIR
มาใหม่

เชียงใหม่ ลำพูน 3 วัน 2 คืน โดยสำยกำรบิน ไทยเวียดเจ็ท บินตรง ขำไปไฟล์ทเช้ำ ขำกลับไฟล์ทดึก

เริ่มต้น 5,999

โหลด : 50

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดหนองเงือก – วัดพระธาตุดอยคำ – วัดศรีสุพรรณ ร้านหัตถกรรมเครื่องเงิน

วันที่สองของการเดินทาง ร่มบ่อสร้าง – หมู่บ้านแม่กำปอง – น้ำพุร้อนสันกำแพง – ร้านเครื่องหนัง – เบญจรงค์ขันโตก – โรงแรมที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง วัดผาลาด – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระสิงห์ – วัดเจดีย์หลวง – ร้านของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ