Majestic Travel International

TH03 : เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม 2563

VIETJET AIR
มาใหม่

เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท บินตรง ขาไปไฟล์ทเช้า ขากลับไฟล์ทดึก

เริ่มต้น 5,999

โหลด : 51

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – วัดผาลาด
วัดพระธาตุดอยสเุทพ – วัดพระธาตุดอยคำ – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ –
เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ – โรงแรมที่พัก

วันที่สองของการเดินทาง ร่มบ่อสร้าง – หมู่บ้านแม่กำปอง – น้ำพุร้อนสันกำแพง – ร้านเครื่องหนัง เบญจรงค์ขันโตก – โรงแรมที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง วัดศรีสุพรรณ – ร้านหัตถกรรมเครื่องเงิน – วัดพระสิงห์ – วัดเจดีย์หลวง ร้านของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ