Majestic Travel International

TH02 : ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

กำหนดเดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม 2563

VIETJET AIR
มาใหม่

ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท บินตรง ขาไปไฟล์ทเช้า ขากลับไฟล์ทดึก

เริ่มต้น 4,999

โหลด : 116

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินภูเก็ต – วัดพระทอง – ย่านตึกเก่า – วัดฉลอง – แหลมพรหมเทพ – โรงแรมที่พัก

วันที่สองของการเดินทาง พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือซื้อทัวร์เสริม

วันที่สามของการเดินทาง ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง – ร้านเครื่องประดับไข่มุก – ร้านเสื้อยืดภูเก็ต – ร้านของฝาก – สนามบินภูเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ