Majestic Travel International

NZ16 : นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน

กำหนดการเดินทาง

14-22 มี.ค./ 28 มี.ค.-05 เม.ย. /18-26 เม.ย./ 25 เม.ย.-03 พ.ค.2563
2-10 พ.ค. / 16-24 พ.ค./ 30 พ.ค.-07 มิ.ย./ 6-14 มิ.ย. / 20-28 มิ.ย.2563

singapore-airline
มาใหม่

นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน ไคร้สท์เชิร์ช- ควีนส์ทาวน์-วานาก้า-ฟ็อกซ์กลาเซียร์-โออามารู-ดันนีดิน ชมธารน้eแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะ นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ ชมโรงงานผลิตเบียร์ชื่อดัง ชมปราสาทลาร์นัคแห่งเดียวของนิวซีแลนด์

เริ่มต้น 93,500

โหลด : 21

เทคาโป ชมทะเลสำบที่มีสีเขียวอมฟ้า ซึ่งสีพิเศษนี้เกิดจำกแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสาบ

เม้าท์คุก ยอดเขาเม้าท์คุกที่มีเทือกเขำสูงถึง 3,755 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุดของนิวซีแลนด์

ควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู เมืองในฝันของนักท่องเที่ยว ดื่มด่ำกับความงามของเมืองควีนส์ทาวน์ ล่องเรือไปบนทะเลสาบกับเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะและสุนัขต้อนแกะ

ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งชื่อดังของประเทศ ที่นับวันจะหาชมได้ยากยิ่งเนื่องจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งธารน้ำแข็งนี้จะไหลลงสู่หุบเขาเบื้องล่างเกิดเป็นทัศนียภาพอันงดงามบนฝั่งเวสต์โคสต์ ชมความงามของทะเลสาบวานาก้าที่งดงามราวกับภาพวาด และนั่งรถไฟสายโรแมนติกทรานซ์อัลไพน์เอ๊กซ์เพรส

วานาก้า เมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ แต่วิวไม่แพ้เมืองอื่นๆ เลย เมื่อมาถึงเมืองนี้นักท่องเที่ยวหลายต่อหลำยคนต้องแวะเวียนมาถ่ายรูปที่ทะเลสาบวานาก้า ทะเลสาบที่สวยงามถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาลูกใหญ่ ทำให้บรรยากาศโดยรอบนั้นดูสงบและสบายตาเป็นอย่ำงมาก

ดันนีดิน เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่ำเป็น "สก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ " เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงซึ่งตั้งอยู่ในเขตโอทาโกบนเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่ำแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ มหาวิทยาลัยโอตาโก้อีกด้วย

โออามารู เมืองสำคัญทางประวัติศำสตร์ ด้วยอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงาม

ไคร้สท์เชิร์ช เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ ชมความงามของพฤกษศาสตร์ ชมยอดเขาแคชเมียร์ ที่ท่านสามารถมองเห็นเมืองไคร้สท์เชิร์ช ได้ทั้งเมือง ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน