Majestic Travel International

NZ08 : นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 9 วัน 6 คืน

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. - ธ.ค. 2562

singapore-airline
มาใหม่

นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 9 วัน 6 คืน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์ ไคคูร่า-โรโตรัว-เทาโป-มาตามาตา-ไวโตโม่-อ็อคแลนด์ ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า+ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่าและชมหมู่บ้านฮอบบิท พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋า

เริ่มต้น 103,300

โหลด : 34

ไคร้สท์เชิร์ช เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ ที่มีทัศนียภาพคล้ายเมืองอังกฤษมากที่สุด

เทคาโป ชมทะเลสำบที่มีสีเขียวอมฟ้ำ ซึ่งสีพิเศษนี้เกิดจำกแร่ธำตุผสมกับธำรน้ำแข็งของภูเขำที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสำบ

ควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู เมืองในฝันของนักท่องเที่ยว ดื่มด่ำกับความงามของเมืองควีนส์ทาวน์ นำท่านล่องเรือกลไฟโบราณที่มีควำมเก่าแก่เกือบร้อยปี พร้อมชมการแสดงกำรตัดขนแกะและการต้อนแกะจากสุนัขแสนรู้
ไคคูร่า เมืองแห่งการล่าปลาวาฬ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งที่มีการล่าปลาวาฬอย่างมาก นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬที่ส่วนใหญ่มำหำกินบริเวณเมืองไคคูร่าแห่งนี้

อ็อคแลนด์ ชมความงามของเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ได้รับสมญาว่า เมืองแห่งการเล่นเรือใบและชมภูเขาไฟที่ดับแล้ว

ถ้ำไวโตโม่ ชมถ้ำหินงอก หินย้อย ล่องเรือ ชมตัวหนอนเรืองแสงระยิบระยับ

โรโตรัว เมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ ชมการสาธิตการตัดขนแกะ กำรต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ ชมปลาเทร้าหลากหลายพันธุ์ และนกกีวี และทานอาหารค่ำ อาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมือง