Majestic Travel International

nz01 : นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง

25-29 มี.ค./ 1-5 เม.ย. / 22-26 เม.ย. / 29 เม.ย.-03 มิ.ย.2563
6-10 พ.ค./ 20-24 พ.ค./ 27-31 พ.ค. 2563
3-7 มิ.ย./ 17-21 มิ.ย./ 24-28 มิ.ย. 2563

การบินไทย
มาใหม่

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท ชมความงามของเกาะเหนือ ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์ ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ+ชมการแสดงของชาวเมารี

เริ่มต้น 58,900

โหลด : 9

อ็อคแลนด์ ชมความงามของเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ได้รับสมญาว่า เมืองแห่งการเล่นเรือใบและชมภูเขาไฟที่ดับแล้ว ชมเมืองท่าและเป็นศูนย์รวมทางด้านการค้าและเศรษฐกิจของเกาะเหนือ

ถ้ำไวโตโม่ ชมถ้ำหินงอกหินย้อย พร้อมล่องเรือชมตัวหนอนเรืองแสงระยิบระยับ

มาตามาตา ที่ตั้งของหมู่บ้านของชาวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภำคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท

โรโตรัว เมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ เพลิดเพลินกับกำรสาธิตการตัดขนแกะ การต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ ชมปลาเทร้าหลากหลายพันธุ์ และนกกีวี และทานอาหารค่ำที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมืองแบบเมารี

เมืองเตำโป เมืองซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเตาโปซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่มีขนาดใหญ่และลึกที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์