Majestic Travel International

nz01 : นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. - ธ.ค. 62
 

การบินไทย
มาใหม่

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท ชมความงามของเกาะเหนือ ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์ ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ+ชมการแสดงของชาวเมารี โดยสายการบินไทย (TG)

เริ่มต้น 60,900

โหลด : 42

อ็อคแลนด์ ชมความงามของเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ได้รับสมญาว่า เมืองแห่งการเล่นเรือใบและชมภูเขาไฟที่ดับแล้ว ชมเมืองท่าและเป็นศูนย์รวมทางด้านการค้าและเศรษฐกิจของเกาะเหนือ

ถ้ำไวโตโม่ ชมถ้ำหินงอกหินย้อย พร้อมล่องเรือชมตัวหนอนเรืองแสงระยิบระยับ

มาตามาตา ที่ตั้งของหมู่บ้านของชาวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภำคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท

โรโตรัว เมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ เพลิดเพลินกับกำรสาธิตการตัดขนแกะ การต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ ชมปลาเทร้าหลากหลายพันธุ์ และนกกีวี และทานอาหารค่ำที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมืองแบบเมารี

เมืองเตำโป เมืองซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเตาโปซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่มีขนาดใหญ่และลึกที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์