Majestic Travel International

JP86 : PRO SNOW WALL NAGOYA TAKAYAMA

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. -  มิ.ย. 2563

Thai lion air
มาใหม่

บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ชมความงามกับเส้นทางสายธรรมชาติ เจแปนแอลป์ หลังคาแห่งญี่ปุ่น ชมความงามของกำแพงหิมะ เปิดให้ชมเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น !!! ชม หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวา

เริ่มต้น 24,999

โหลด : 292

1. สนามบินดอนเมือง SL310  (07 .25 -15 .25 ) สนามบินนาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึคันนง - ช้อปปิ้งโอสึคันนง

2. หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองเก่าทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – แช่ออนเซ็น 

3. เส้นทางอัลไพน์ หุบเขาแอลป์ หรือ ทาเทยาม่า – นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่เทือกเขาทาเทยาม่า – กาแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – อิออนมอลล์

4. JAZZ DREAM NAGOYA J – สนามบินนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง SL311  (16 .55 -21 .10 )