Majestic Travel International

JP84 : HOKKAIDO SNOW TOMAMU 5D3N

กำหนดการเดินทาง

16-20 มกราคม 2563
5-9 / 12-16 มีนาคม 2563

การบินไทย
มาใหม่

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามฤดูหนาวของเกาะฮอกไกโด

เริ่มต้น 37,900

โหลด : 71

โทมามุ สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมหน้าหนาวหลากหลายที่ โฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ

โนโบริเบทสึ หุบเขำจิโกขุดำนิ หรือหุบผานรก พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดและพบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ

โทยะ ชมความงามของทะเลสำบโทยะที่ตั้งอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ, เยี่ยมชม ฟำร์มหมีสีน้ำตำล ชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว, นั่งกระเช้ำไฟฟ้ำสู่เขำอูสุ เพื่อชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ

โอตำรุ เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตำรุ เอกลักษณ์แห่งวิถีชีวิต 2 ฝั่งคลอง, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,

ซัปโปโร สัมผัสบรรยากาศ ตลำดปลำยำมเช้ำ, ชม อำคำรที่ทำกำรรัฐบำลเก่ำ หรือที่รู้จักกันในนามทาเนียบอิฐแดง,อิสระช้อปปิ้งที่ ซูซูกิโน่

ชิโตเสะ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ออน มอลล์

พิเศษ!! ออนเซ็น 1 คืน + กิจกรรมในโทมามุ