Majestic Travel International

JP71 : HOKKAIDO-MONBETSU DRIFT ICE

กำหนดการเดินทาง                   

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

การบินไทย
มาใหม่

HOKKAIDO-MONBETSU DRIFT ICE 6วัน 4คืน เที่ยวเต็ม บินหรูTG เดินทาง มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

เริ่มต้น 39,999

โหลด : 41

1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ่) TG670 23.55-08.20+1 -

2 ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อะซาฮิยามะโซอุนเคียว (Onsen)

3 น้าตกริวเซ-กิงกะ-มอนเบ็ทสึ-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง “Garinko II” อะซาฮิกาวะ-อิออน มอลล์ ART 

4 ลานสกีชิกิไซ-เมืองท่าโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

5 ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก มิตซุยเอ้าท์เลท-ทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ MYSTAY HOTEL หรือเทียบเท่า

6 ซัปโปโร (ชิโทเซ่)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)