Majestic Travel International

JP66 : PRO SAKURA NAGOYA-TAKAYAMA 4D3N

กำหนดการเดินทาง                

12-15 เม.ย. 63

Thai lion air
มาใหม่

บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ แม่น้ำชินซาไก จุดชมซากุระที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น ชมซากุระ ณ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า + สะพานแดงนาคะบาชิ ชมซากุระ ณ ปราสาทอีกาดา มัตสึโมโต้ วั

เริ่มต้น 29,999

โหลด : 3

1 สนามบินดอนเมือง SL310  (07 .25 -15 .25 ) สนามบินนาโกย่า – NABANA NO SATO

2 ชมซากุระ แม่น้ำชินซาไก - เมืองเก่าทาคายาม่า - ชมซากุระ ณ สะพานนาคะบาชิ – เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – ถนนคนเดินมัตสึโมโต้

3 วัดเซ็นโคจิ - ชมซากุระ ณ TAKADA PARK - โทยาม่า - สวนอาซาฮีฟุนะกาว่า - หมู่บ้านชิระคาวาโกะ อิออนมอลล์ กิฟุ

4 ศาลเจ้าโอสึคันนอน - JAZZ DREAM NAGOYA  – สนามบินนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง SL311 (16 .55 -21 .10 )