Majestic Travel International

JP64 : JAPAN WORLD HERITAGE & TULIP FEST 6D 4N

กำหนดการเดินทาง                   

11-16 เมษายน 2563

การบินไทย
มาใหม่

นำท่านเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองนาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า นากาโน่ ยามานาชิ โตเกียว ชิบะ ดื่มด่ำแสงสีกรุงโตเกียว อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู พร้อมชมเดินเล่นชมทุ่งดอกทิวลิปหลำกสีมำกกว่า 100 สายพันธุ์ และม

เริ่มต้น 55,900

โหลด : 19

นาโกย่า เพลิดเพลินกับการเก็บผลสตรอเบอร์รี่สดๆ จากสวน

กิฟุ หมู่บ้านชิราคาว่าโก หมู่บ้านเก่าแก่ซึ่งได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

ทาคายาม่า เดินเล่นสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของเมืองทาคายาม่าที่ตลาดเช้า และเดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ, เดินเล่นชมเมืองเก่าและเหล่าปลาคาร์พที่แหวกว่ายในคูน้ำรอบเมืองที่หมู่บ้านฮิดะ ฟุรุคาว่า

นากาโน่ ปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ, ไร่วาซาบิ ฟาร์มเพาะปลูกวาซาบิที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิ, ชมทัศนียภาพความงามของเจดีย์และภูเขาไฟฟูจิที่ ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น

โตเกียว อิสระช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงที่ย่านชินจูกุ, อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง

ชิบะ ชมทุ่งดอกทิวลิปแสนสวยในงานเทศกาลดอกทิวลิป 2020, และช้อปปิ้งสินค้าของฝากก่อนกลับที่อิออน มอลล์