Majestic Travel International

JP60 : PRO TOKYO OSAKA NEW YEAR

กำหนดการเดินทาง                   

28 ธ.ค. - 2 ม.ค.63

การบินไทย
มาใหม่

PRO TOKYO OSAKA NEW YEAR เดินทาง 28 ธ.ค. – 2 ม.ค. 63

เริ่มต้น 59,999

โหลด : 40

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ - อิออนมอลล์

วันที่สอง อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค

วันที่สาม ลานสกีฟูจิเท็น - ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้ง SAKAE นาโกย่า

วันที่สี่ กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้

วันที่ห้า อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

วันที่หก สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ