Majestic Travel International

JP57 : CHARMING SAKURA 6D4N

กำหนดการเดินทาง  

11-16 เมษายน 2563 (ช่วงเทศกาลสงกรำนต์)

การบินไทย
มาใหม่

นำท่านเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย สู่เมืองนารา มิเอะ นำโกย่า กิฟุ ยามานาชิ โตเกียว นาริตะ ดื่มด่ำแสงสีกรุงโตเกียว อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขำปู พร้อมเดินเล่นชมดอกซากุระที่สวนทาคาโตะโจชิ

เริ่มต้น 55,300

โหลด : 29

นารา สักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึที่วัดโทไดจิ และให้อาหารกวางอันแสนเชื่อง

มิเอะ ชมเทศกาลประดับไฟที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น ที่ สวนนาบานะโนะซาโตะ

นาโกย่า ปราสาทอินุยามะ 1 ใน 12 อันดับของปราสาทดั้งเดิมในญี่ปุ่น ท่านอาจได้ชมความงามของสวนซากุระที่บานสะพรั่งบริเวณรอบๆ ปราสาท

กิฟุ หมู่บ้านโบราณมาโกเมะ จูขุ ซึ่งในอดีตเคยเป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมต่อโตเกียวกับเกียวโตในสมัยเอโดะ, ชมเทศกาลดอกซากุระที่สวนทาคาโตะโจชิ

ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ,
ชมทัศนียภาพความงามของเจดีย์และภูเขาไฟฟูจิที่ ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น

โตเกียว ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ, เข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิมและถ่ายรูปคู่กับประตูสายฟ้าที่วัดอาซากุสะและอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเองในเมืองโตเกียว

นำริตะ ช้อปปิ้งของฝากก่อนกลับที่ห้างสรรพสินค้าอิออน มอลล์