Majestic Travel International

JP54 : EASY SUNSHINE OKINAWA 4D2N

กำหนดการเดินทาง       

เม.ย. - ต.ค. 63

Peach Aviation
มาใหม่

สู่เกาะโอกินาว่า พิเศษ !!!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเทปันยากิแบบไม่อั้น เมนูชาบู พร้อมโชว์แล่ปลาทูน่า

เริ่มต้น 18,900

โหลด : 24

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนาฮา – โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้าเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชิน ศาลเจ้านามิโนอูเอะ – กองบัญชาการทหารเรือ สมัยสงครามโลก

วันที่ 3 หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ

วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนาการเดินทาง) - สุวรรณภูมิ