Majestic Travel International

JP52 : PRO TOKYO OSAKA AUTUMN 6 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 62 - ก.พ. 63

การบินไทย
มาใหม่

PRO TOKYO OSAKA AUTUMN เดินทางเดือน พ.ย.62 - ก.พ.63

เริ่มต้น 38,999

โหลด : 805

1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
TG642 : BKK-NRT (23.45-07.45+1)

2 สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเสะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุวานิ

3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หรือ กิจกรรมลานสกี-ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว-ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-ช้อปปิ้ง SAKAE

4 กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้

5 อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

6 เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ริงกุเอ้าท์เลต-สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ
TG673: KIX-BKK 17.35-21.25