Majestic Travel International

JP50 : PRO OSAKA KYOTO KORANKEI 6D4N

กำหนดการเดินทาง      

ตุลาคม-ธันวาคม 62

nok-scoot
มาใหม่

PRO OSAKA KYOTO KORANKEI 6D4N เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 62 เริ่มต้น 26,999 WIFI FREE ON BUS บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ** พิเศษ !! ฟรี.. เสิร์ฟอาหารร้อนและน้าดื่มบนเครื่องไป กลับ **

เริ่มต้น 26,999

โหลด : 58

1  สนามบินดอนเมือง DMK-KIX XW112 (23.40-07.10)

2  สนามบินคันไซ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ศาลเจ้าคิตาโนะ – อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว - นาโกย่า ช้อปปิ้งซาคาเอะ

3  ชมซากุระ + ใบไม้เปลี่ยนสี ณ โอบาระ Fureai Park – หุบเขาโครังเค – ศาลเจ้าโอสุคันนอน – โอซาก้า DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

4  อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

5  นารา – สวนกวาง – วัดโทไดจิ – ตลาดคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า EXPO CITY

6  สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง KIX-DMK XW111 (08.30-12.10)