Majestic Travel International

JP50 : นาริตะ ฟูจิ โตเกียว 5 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง      

มีนาคม - เมษายน 2563

Thai lion air
มาใหม่

นาริตะ ฟูจิ โตเกียว 5 วัน 3 คืน

เริ่มต้น 22,999

โหลด : 18

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - สวนโชวะคิเนน - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไค - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ

วันที่สี่ ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ - ย่านฮาราจูกุ - โอไดบะ - อิออน มอลล์

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง