Majestic Travel International

JP49 : ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม 2563

airasia
มาใหม่

ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน

เริ่มต้น 27,999

โหลด : 12

วันแรก กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทาเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - บ่อน้ำสีฟ้า - โซอุนเคียว

วันที่สาม น้ำตกกิงกะและน้าตกริวเซ - ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) - สวนทิวลิป - อิออน มอลล์

วันที่สี่ เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด 

วันที่ห้า อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)