Majestic Travel International

JP47 : PRO NAGOYA SHIRAKAWAGO TOYAMA NAGANO MATSUMOTO FUJI 5D4N

กำหนดการเดินทาง

4-8 ธ.ค./ 5-9 ธ.ค. 62

5-9 ก.พ./ 6-10 ก.พ. 63

Thai lion air
มาใหม่

บbนตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครื่องบิน ไป-กลับ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีคนญี่ปุ่น อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น หรือขึ้น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พระใหญ่ทาคาโอะ พระใหญ่ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น

เริ่มต้น 26,999

โหลด : 43

1.สนามบิน ดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินนาโกย่า – เมืองกิฟุ

2.หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – พระใหญ่ทาคาโอกะไดบุตสึ
- วัดซุยริวจิ – ถนนโดราเอม่อน – AEON MALL TAKAOKA

3. ปราสาทโทยาม่า - ชมลิง แช่ออนเซ็น - วัดเซ็นโคจิ -
เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ

4. ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) - ลานสกีฟูจิเท็น -
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก – GOTEMBA OUTLET

5. ทะเลสาบฮามานะ – DUTY FREE - NAGASHIMA
OUTLET – สนามบินนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง
SL311 (16.55-21.10)