Majestic Travel International

JP44 : โตเกียว-นาริตะ-ฟูจิ-อิบารากิ-เลทส์โก 6 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง

มีนาคม-เมษายน 2563

airasia
มาใหม่

โตเกียว-นาริตะ-ฟูจิ-อิบารากิ-เลทส์โก 6 วัน 4 คืน

เริ่มต้น 28,999

โหลด : 10

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง นาริตะ - ชิบะ - ชมซากุระ สวนโคบายาชิ - อิออน - เข้าสู่ที่พัก

วันที่สาม นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

วันที่ห้า อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)