Majestic Travel International

JP37 : TOKYO Flower 5D3N

กำหนดการเดินทาง 

03-07 / 10-14 / 24-28 กันยายน 2563

การบินไทย
มาใหม่

นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สู่เมืองโตเกียว นาริตะ ชิบะ คามาคุระ โดยสายการบินไทย

เริ่มต้น 36,900

โหลด : 278

คามาคุระ สักการะองค์พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระที่ วัดโคโตขุ

โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดอาซากุสะ อิสระเต็มวันให้
ท่านได้เลือกเดินทางท่องเที่ยวในหมานครโตเกียว

นาริตะ ช้อปปิ้งสินค้าของฝากที่ห้างสรรพสินค้า อิออน มอลล์

ชิบะ เดินชมย่านการค้าเก่า เมืองซาวาระ เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นลิตเติ้ลเอโดะ
และยังเป็นโลเคชั่น สุดฮิตสำหรับถ่ายทำละครย้อนยุคทั้ง ไทยและญี่ปุ่น, มาเธอร์ฟาร์ม ชมความงามของ ทุ่งดอกซัลเวีย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ ชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เลท