Majestic Travel International

JP30 : PRO NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4D3N

กำหนดเดินทาง

ธ.ค. 62 - มี.ค. 63

Thai lion air
มาใหม่

บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น สนุกกับกิจกรรม ณ ลานสกีฟูจิเท็น มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ ชมความน่ารักลิงแช่ออนเซ็น ณ SNOW MONKEY

เริ่มต้น 22,999

โหลด : 70

1. สนามบินดอนเมือง SL310 SL310SL310 (07 .25 -15 .25 ) สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – ศาลเจ้าโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ - เมืองกิฟุ

2. หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - สะพานแดงนากาบาชิ – นากาโน่ - วัดเซ็นโคจิ + เดินเล่นช้อปปิ้งถนนหน้าวัด

3. ลิงแช่ออนเซน – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – เพลิดเพลิน ณ ลานสกี FUJITENFUJITEN FUJITENFUJITENFUJITEN – วัฒนธรรมชงชาแบบญี่ปุ่น - แช่ออนเซ็น

4. ทะเลสาบฮามานะ – JAZZ DREAM OUTLET – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์-สนามบินดอนเมือง SL311 (16 .55 -21 .10 )