Majestic Travel International

JP03 : AUTUMN IN TOKYO 5D3N

กำหนดการเดินทาง

5-9 / 12-16 / 26-30 พฤศจิกายน 2563

การบินไทย
มาใหม่

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดย สายการบินไทย สู่ มหานครโตเกียว

เริ่มต้น 36,900

โหลด : 335

คามาคุระ สักการะองค์พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระที่ วัดโคโตขุ

ฮาโกเน่ ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ หรือทะเลสาบฮาโกเน่ เป็นทะเลสาบอันเงียบ
สงบอันมีภูมิทัศน์สวยงาม

โกเทมบะ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ โกเทมบะพรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงทีสุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ
,ชมทัศนียภาพความงามของเจดีย์และภูเขาไฟฟูจิที่ ศาลเจ้าอาราคุระ
เซ็นเก็น
โตเกียว อิสระช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงที่ ย่านชินจูกุ, อิสระเต็มวันให้ท่านได้เลือกเดินทาง
ท่องเที่ยวในมหานครโตเกียว