Majestic Travel International

JP43 : โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ 6D4N

กำหนดการเดินทาง

มีนาคม - เมษายน 3563

airasia
มาใหม่

นำท่านเดินทำงสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ 6 D 4 N

เริ่มต้น 25,999

โหลด : 16

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง นาริตะ - ชิบะ - ชมซากุระ สวนโคบายาชิ - อิออน - เข้าสู่ที่พัก

วันที่สาม นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

วันที่ห้า อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)