Majestic Travel International

AUS13 : SYDNEY EASY TOUR 5 DAYS (รายการ A)

กำหนดเดินทาง

11 –15 เมษายน 2563 (สงกรานต์)

Qantas
มาใหม่

ซิดนีย์ –บลูเมาท์เท่นส์ 5 วัน 3 คืน **PROMOTION** (เลือกทำ Optiion อิสระ 1 วัน)

เริ่มต้น 46,900

โหลด : 97

เดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นำท่าน ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์ เข้าชมสัตว์พื้นเมือง Koala Park Sanctury ชมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลีย ถ่ายรูปกับโคอาล่าที่น่ารัก ป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยตัวท่านเอง อุทยำนแห่งชาติบลูเม้ำท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินกว้างใหญ่ ชมเขาสามอนงค์ (THREE SISTERS) ต้นกำเนิดตานานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น ซิดนีย์ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building และครีมบารุงผิวจากห้าง David Jones หรือจะซื้อสินค้าในย่านไชน่า ทาวน์