Majestic Travel International

aus04 : Wow!! ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า 5 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง

2-6 เม.ย. / 30 เม.ย.-4 พ.ค. / 6-10 พ.ค.2563

singapore-airline
มาใหม่

Wow!! ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า 5 วัน 3 คืน ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ที่ถือว่ามีทัศนียภาพงดงามที่สุด เที่ยวชมวนอุทยานบลูเม้าท์เท่น นั่งรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้า พร้อมชมสวนสัตว์พื้นเมือง ชมเมืองแคนเบอร์ร่า ทะเลสาบเบอร์เล่ย์กริฟฟินธ์ อาคารรัฐสภาอันงดงาม

เริ่มต้น 39,900

โหลด : 186

นครซิดนีย์ นำท่านล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ พร้อมชมทัศนียภำพของสะพานฮาร์เบอร์ ให้ท่านเที่ยวรอบเมือง ชมชายหาดที่ชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อน เที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมือง พร้อมให้ท่านเลือกซื้อสินค้าอย่างจุใจ

แคนเบอร์ร่า ชมเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ที่ได้ชื่อเป็นเมืองที่มีกำรจัดระเบียบผังเมืองได้สวยงำมและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุด ชมทะเลสาบใจกลำงเมือง ทะเลสาบเบอร์ลี่กริฟฟินธ์ และน้ำพุกลางเมือง และชมรัฐสภาอันงดงาม