Majestic Travel International

Costa Fortuna 4 วัน 3 คืน

CS06 : Costa Fortuna 4 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 3 - 6 มกราคม 2563

nok-scoot
มาใหม่

Costa Fortuna 4 วัน 3 คืน THAILAND - SINGAPORE เส้นทาง: แหลมฉบัง - เกาะสมุย - สิงคโปร์

เริ่มต้น 14,900

โหลด : 43

วันแรกของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล

วันที่สองของการเดินทาง เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)

วันที่สามของการเดินทาง อิสระบนเรือสำราญ

วันที่สี่ของการเดินทาง สิงคโปร์ – Merlion Signature – อิสระช้อปปิ้งถนนออชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพ