Majestic Travel International

CS04 : Costa Fortuna

กำหนดเดินทาง

30 ธันวาคม 2562 –  3 มกราคม 2563

nok-scoot
มาใหม่

Costa Fortuna SINGAPORE & CAMBODIA & THAI เส้นทาง: สิงคโปร์ - สีหนุวิลล์ - แหลมฉบัง

เริ่มต้น 18,900

โหลด : 22

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ – สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน - ถนนออร์ชาร์ด - เรือสำราญ COSTA FORTUNA

วันที่สองของการเดินทาง สู่น่านน้ำสากล (อิสระกิจกรรมบนเรือสำราญ)

วันที่สามของการเดินทาง สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)

วันที่สี่ของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง

วันที่ห้าของการเดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง– กรุงเทพฯ