Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์ CRUISE

มาใหม่

รหัสทัวร์ : CR04

รายการล่องเรือสำราญ MSC Euribia เส้นทางฟยอร์ดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

รายการล่องเรือสำราญ MSC Euribia เส้นทางฟยอร์ดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

กำหนดการเดินทาง

04 14 ตุลาคม 2567

เริ่มต้น 165,000
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : CR02

CW Perfect Trip Alaska

อัตรานี้รวม 1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับแบบหมู่คณะ เส้นทางกรุงเทพ - ไทเป - ซีแอตเทิล - กรุงเทพ สายการบิน EVA แอร์ไลท์ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม 2. ห้องพักบนเรือ 7 คืน และ ซีแอตเทิล 1 คืน 3. ตั๋วเรือ รวม PORT CHARGE และ ภาษี 4. รถรับส่งตามรายการ 5.

วันเดินทาง

11 -21 OCT 2024

เริ่มต้น 189,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : CR01

Colorful - Alaska Songkran Festival 2025

อัตรานี้รวม 1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับแบบหมู่คณะ เส้นทางกรุงเทพ - ไทเป - ซีแอตเทิล - กรุงเทพ สายการบิน EVA แอร์ไลท์ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม 2. ห้องพักบนเรือ 7 คืน และ ซีแอตเทิล 1 คืน 3. ตั๋วเรือ รวม PORT CHARGE และ ภาษี 4. รถรับส่งตามรายการ 5.

กำหนดเดินทาง

11 - 21 April 2025

เริ่มต้น 199,900
รายละเอียด

รายการล่องเรือสำราญ MSC Euribia เส้นทางฟยอร์ดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

รหัสทัวร์ : CR04

รายการล่องเรือสำราญ MSC Euribia เส้นทางฟยอร์ดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

มาใหม่
เริ่มต้น 165,000

กำหนดการเดินทาง

04 14 ตุลาคม 2567

รายละเอียด

CW Perfect Trip Alaska

รหัสทัวร์ : CR02

อัตรานี้รวม 1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับแบบหมู่คณะ เส้นทางกรุงเทพ - ไทเป - ซีแอตเทิล - กรุงเทพ สายการบิน EVA แอร์ไลท์ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม 2. ห้องพักบนเรือ 7 คืน และ ซีแอตเทิล 1 คืน 3. ตั๋วเรือ รวม PORT CHARGE และ ภาษี 4. รถรับส่งตามรายการ 5.

มาใหม่
เริ่มต้น 189,900

วันเดินทาง

11 -21 OCT 2024

รายละเอียด

Colorful - Alaska Songkran Festival 2025

รหัสทัวร์ : CR01

อัตรานี้รวม 1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับแบบหมู่คณะ เส้นทางกรุงเทพ - ไทเป - ซีแอตเทิล - กรุงเทพ สายการบิน EVA แอร์ไลท์ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม 2. ห้องพักบนเรือ 7 คืน และ ซีแอตเทิล 1 คืน 3. ตั๋วเรือ รวม PORT CHARGE และ ภาษี 4. รถรับส่งตามรายการ 5.

มาใหม่
เริ่มต้น 199,900

กำหนดเดินทาง

11 - 21 April 2025

รายละเอียด