Majestic Travel International

AG16 : Hot Hit Azerbaijan-Georgia

กำหนดเดินทาง

ก.ค. - พ.ย. 2563

emirates
มาใหม่

บากู-โกบุสตาน-Mud Volcano-เชกี-ลาโกเดห์กิ ซิกนากี-ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูริ-คาซเบกี เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลายแห่ง ชมภูเขาโคลน ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden เที่ยวประเทศจอร์เจีย ดื่มด่ำแสงสีกรุ

เริ่มต้น 48,900

โหลด : 6

บากู เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอาเซอร์ไบจาน ตั้งอยู่ชายฝั่งทางใต้ของคาบสมุทรเล็ก ๆ ที่ยื่นออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออับชิรอน Abseron ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน คือ ย่านเมืองเก่า ตัวเมืองปัจจุบัน และตัวเมืองที่สร้ำงขึ้นในสมัยโซเวียตซึ่งฉายาของกรุงบากูก็คือ “ดูไบแห่งเอเชียกลาง”

โกบุสตาน ตั้งอยู่ทำงตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากู เป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงมำกที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกำรแกะสลักภาพบนหินของมนุษย์ที่งดงำม เป็นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สาคัญอีกที่หนึ่งของอาเซอร์ไบจานและนอกจากนั้นยังมีภูเขาโคลนที่มีรูปร่างเหมือนภูเขาไฟซึ่งมีโคลนสีดำพลุ่งขึ้นมาตลอดเวลา

เชกี ตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาคอเคซัสใหญ่และอยู่ติดกับจอร์เจีย เมืองแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูเขำ ช่องเขาที่แคบพร้อมทั้งมีลำธารน้ำไหลและป่ำเขำที่เขียวชอุ่มที่ชุ่มชื้นไปด้วยน้ำ

ซิกนากี เมืองน่ารักที่ได้รับขนานนามว่า City of Love เมืองเล็กๆที่มีการปลูกพืชพันธุ์ไม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์ต่างๆ จึงทาให้เป็นเมืองที่มีความสำคัญในเรื่องการผลิตไวน์ และเป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี มิทสเคต้า เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี

คาซเบกี คำซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมำเป็นเมืองสเตพำนท์สมินด้า ตั้งอยู่บนควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอำกำศเย็นสบำยตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนำวจะหนำวจัดถึง -5องศำเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นสถำนที่ตั้งของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง

อนานูริ สถำนที่ตั้งของป้อมอนานูรี สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภำยในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่ำงงดงำมและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน