Majestic Travel International

AG15 : Wow Azerbaijan-Georgia

กำหนดเดินทาง

ก.ค. - พ.ย. 2563

emirates
มาใหม่

อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK) บากู-โกบุสตาน-แหลมอับเชรอน-Mud Volcano-ภูเขาแห่งไฟ ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูริ-คาซเบกี เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจ

เริ่มต้น 52,900

โหลด : 11

บากู เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอำเซอร์ไบจาน ตั้งอยู่ชายฝั่งทางใต้ของคาบสมุทรเล็ก ๆ ที่ยื่นออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออับชิรอน Abseron ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน คือ ย่านเมืองเก่า ตัวเมืองปัจจุบัน และตัวเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยโซเวียตซึ่งฉายาของกรุงบากูก็คือ “ดูไบแห่งเอเชียกลาง”

โกบุสตาน ตั้งอยู่ทำงตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากู เป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการแกะสลักภาพบนหินของมนุษย์ที่งดงาม เป็นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สาคัญอีกที่หนึ่งของอาเซอร์ไบจานและนอกจากนั้นยังมีภูเขาโคลนที่มีรูปร่างเหมือนภูเขาไฟซึ่งมีโคลนสีดำพลุ่งขึ้นมาตลอดเวลา

แหลมอับเชรอน ที่ตั้งของยูนาร์แดก หรือที่แปลได้ในภาษาท้องถิ่นว่ำ “Burning Mountain”เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติไฮโดรคาร์บอนที่พวยพุ่งออกมาจากพื้นพิภพผ่านชั้นหินทรายขึ้นมาเป็นแหล่งไฟธรรมชำติที่สวยงาม ทำให้ประเทศอำเซอร์ไบจานถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งอัคคี

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควำรี

คาซเบกี คำซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง

อนานูริ สถานที่ตั้งของป้อมอนานูรี สถานที่ก่อสร้ำงอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภำยในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน

มิทสเคต้า เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี