Majestic Travel International

AG14 : JEWEL OF GEORGIA

กำหนดเดินทาง

ก.ค. - พ.ย. 2563

emirates
มาใหม่

ทัวร์จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK) ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี-ซิกนากี-อุพลิสชิเค่ เที่ยวประเทศจอร์เจีย ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgian Cuisine นั่งรถ4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church

เริ่มต้น 44,900

โหลด : 9

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศำสตร์มากมาย และมีโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง

อนานูริ สถานที่ตั้งของป้อมอนานูรี สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน

ซิกนากี เมืองเล็กๆที่มีกำรปลูกพืชพันธุ์ไม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์ต่างๆ จึงทำให้เป็นเมืองที่มีความสำคัญในการทำเหล้าไวน์ และอาหารที่สำคัญของจอร์เจีย

มิทสเคต้า เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปีและเป็น 1 ในเมืองที่ผลิตไวน์อันเก่าแก่ของจอร์เจีย

อุพลิสชิเค่ เมืองถ้ำเก่ำแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500