Majestic Travel International

AG13 : Caucasus 2 Countries

กำหนดเดินทาง

ก.ค. - พ.ย. 2563

emirates
มาใหม่

สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี เที่ยวจอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน ทบิลิซี่-มิสเคต้า- อนานูริ-คาซเบกี-ซาดาโคล-ฮักห์พาร์ท เซวาน-เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี-กอร์วิราบ เที่ยวประเทศจอร์เจีย ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มล

เริ่มต้น 49,900

โหลด : 14

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีควำมสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้ำงสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี

คาซเบกี โดยคาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมีอำกำศเย็นสบำยตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจำกนี้ยังเป็นสถำนที่ตั้งของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง

อนานูริ สถานที่ตั้งของป้อมอนานูรี สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภำยในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่ำงงดงำมและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน

มิสทเคต้า ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม

เยเรวาน เมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนีย ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัส เขาที่กั้นพรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชีย มีอาณาเขตติดต่อกับตุรกี จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน อิหร่าน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ เป็นรัฐแรกในโลกที่ได้รับเอาคริสต์ศาสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมื่อ ค.ศ.301 จึงมีโบราณสถานจานวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ

เกกฮาร์ด สถานที่ตั้งของวิหารเกกฮาร์ด ซึ่งเป็นหนึ่งในความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของอาร์เมเนีย เพราะเป็นวิหารที่สร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขา สร้างในสมัยศตวรรษที่12-13 โดยการสลักผาหินลึกเข้าไปจนกลายเป็นวิหารในโพรงถ้าอันยิ่งใหญ่อลังการ

กอร์วิราบ เมืองที่ตั้งของอารามสงฆ์โบราณ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเยเรวาน ใกล้กับชายแดนประเทศตุรกี ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจานักบุญเกรกอรี่บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ มีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันสวยงาม