Majestic Travel International

AG11 : ฉันและเธอ GEORGIA-ARMENIA

กำหนดการเดินทาง

20-26 ต.ค.​ 2563

airasia
มาใหม่

สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 7 วัน 5 คืน ทบิลิซี่-ซาดาโคล-ฮักห์พาร์ท-เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี ทบิลิซี-มิสเคต้า-อุพลิสชิเค่-อนานูริ-คาซเบกี โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เที่ยวประเทศจอ

เริ่มต้น 39,900

โหลด : 9

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศำสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมำเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนควำมสูงจากระดับน้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศำเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง มิทสเคต้า เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี

อุพลิสชิเค่ เมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500

เยเรวาน เมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนีย ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัส เขาที่กั้นพรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชีย มีอาณาเขตติดต่อกับตุรกี จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน อิหร่าน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ เป็นรัฐแรกในโลกที่ได้รับเอาคริสต์ศาสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมื่อ ค.ศ.301 จึงมีโบราณสถานจานวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ

เกกฮาร์ด สถานที่ตั้งของวิหารเกกฮาร์ด ซึ่งเป็นหนึ่งในความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของอาร์เมเนีย เพราะเป็นวิหารที่สร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขา สร้างในสมัยศตวรรษที่12-13 โดยการสลักผาหินลึกเข้าไปจนกลายเป็นวิหารในโพรงถ้ำอันยิ่งใหญ่อลังการ