Majestic Travel International

AG10 : เพราะเราคู่กัน GEORGIA-AZERBAIJAN

กำหนดเดินทาง

20-26 ต.ค.​ 2563

airasia
มาใหม่

* บินตรงสู่จอร์เจีย* สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี เที่ยวประเทศจอร์เจีย-อาเซอร์ไบจาน 7 วัน 5คืน โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูริ-คาซเบกี-ซิกนากี-บากู-โกบุสตานแหลมอับเชรอน-Mud Vol

เริ่มต้น 43,900

โหลด : 6

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอำกำศเย็นสบำยตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนำวจะหนำวจัดถึง -5องศำเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจำกนี้ยังเป็นสถำนที่ตั้งของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง

อนานูริ สถานที่ตั้งของป้อมอนานูรี สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ถูกสร้ำงขึ้นให้เป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที่ 16-17 ภำยในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่ำน

มิทสเคต้า เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี

ซิกนากี เมืองเล็กๆที่มีการปลูกพืชพันธุ์ไม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์ต่างๆ จึงทาให้เป็นเมืองที่มีความสาคัญในการทาเหล้าไวน์ และอาหารที่สำคัญของจอร์เจีย

บากู เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอำเซอร์ไบจำน ตั้งอยู่ชายฝั่งทำงใต้ของคำบสมุทรเล็ก ๆ ที่ยื่นออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออับชิรอน Abseron ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน คือ ย่านเมืองเก่า ตัวเมืองปัจจุบัน และตัวเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยโซเวียตซึ่งฉำยำของกรุงบำกูก็คือ “ดูไบแห่งเอเชียกลาง”

โกบุสตาน ตั้งอยู่ทำงตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากู เป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงมำกที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการแกะสลักภำพบนหินของมนุษย์ที่งดงาม เป็นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สาคัญอีกที่หนึ่งของอาเซอร์ไบจาน และนอกจากนั้นยังมีภูเขาโคลนที่มีรูปร่างเหมือนภูเขาไฟซึ่งมีโคลนสีดำพลุ่งขึ้นมาตลอดเวลา

แหลมอับเชรอน ที่ตั้งของยูนาร์แดก หรือที่แปลได้ในภาษาท้องถิ่นว่า “Burning Mountain”เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติไฮโดรคาร์บอนที่พวยพุ่งออกมาจากพื้นพิภพผ่ำนชั้นหินทรายขึ้นมาเป็นแหล่งไฟธรรมชำติที่สวยงาม ทำให้ประเทศอาเซอร์ไบจานถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งอัคคี

เชกี ตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาคอเคซัสใหญ่และอยู่ติดกับจอร์เจีย เมืองแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูเขำ ช่องเขาที่แคบพร้อมทั้งมีลำธารน้ำไหลและป่าเขาที่เขียวชอุ่มที่ชุ่มชื้นไปด้วยน้ำ มีน้ำที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินมากมายจึงทำให้เกิดบรรยากาศและน้ำตกที่สวยงำม และนอกจากนั้นยังมีบ่อน้ำแร่ที่ใสสะอาด