Majestic Travel International

AG09 : HIGHLIGHT OF CAUCASUS

กำหนดการเดินทาง

 27 ต.ค.-01 พ.ย. 2563

airasia
มาใหม่

เที่ยวประเทศจอร์เจีย 6 วัน 4 คืน ชมปราสาทราบาตี+เที่ยวเมืองน้าแร่บอร์โจมี + ชิมไวน์รสเลิศ สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อุพลิสชิเค่-บอร์โจมี-อาคัลท์ชิกเค-อนานูริ-คาซเบกี โดยสายการบิน ไทยแอร์เอ

เริ่มต้น 33,300

โหลด : 19

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศำสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงำมและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรำหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมำเป็นเมืองสเตพำนท์สมินด้า ตั้งอยู่บนควำมสูงจากระดับน้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนำวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว โดยมีไฮไลท์เป็นโบสถ์เกอร์เกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง

อนานูริ สถานที่ตั้งของป้อมอนำนูรี สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภำยในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน

กูดาอูริ เมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมำณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชำวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน

มิทสเคต้า เมืองศูนย์กลำงทำงศำสนำของประเทศเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี

อุพลิสชิเค่ เมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐำนในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่ำ 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนคริสตกำล จนถึง ค.ศ.500

บอร์โจมิ เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใต้ของ ประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่

อาคัลท์ชิกเค เมืองที่ตั้งของปราสาทราบาตี Rabati Castle แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลังการ ที่ภายในประกอบไปด้วยส่วนประกอบ ของอาคารหลายๆ ส่วน ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 13