Majestic Travel International

AG08 : Fantastic Azerbaijan-Georgia

กำหนดเดินทาง

09-16 เม.ย / 30 เม.ย. - 07 พ.ค. 2563

UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES
มาใหม่

ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี แฟนแทสติก อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 8 วัน 6 คืน โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES บากู-โกบุสตาน-Mud Volcano- แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูรี-ซิกนากี-คาซเบกี เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไ

เริ่มต้น 49,900

โหลด : 24

บากู เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอำเซอร์ไบจาน ตั้งอยู่ชายฝั่งทางใต้ของคาบสมุทรเล็ก ๆ ที่ยื่นออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออับชิรอน Abseron ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน คือ ย่านเมืองเก่า ตัวเมืองปัจจุบัน และตัวเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยโซเวียตซึ่งฉายาของกรุงบากูก็คือ “ดูไบแห่งเอเชียกลำง”

โกบุสตาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากู เป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกำรแกะสลักภาพบนหินของมนุษย์ที่งดงาม เป็นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญอีกที่หนึ่งของอาเซอร์ไบจานและนอกจากนั้นยังมีภูเขำโคลนที่มีรูปร่ำงเหมือนภูเขาไฟซึ่งมีโคลนสีดำพลุ่งขึ้นมาตลอดเวลา

แหลมอับเชรอน ที่ตั้งของยูนำร์แดก หรือที่แปลได้ในภาษาท้องถิ่นว่า “Burning Mountain”เป็นแหล่งก๊ำซธรรมชาติไฮโดรคาร์บอนที่พวยพุ่งออกมาจากพื้นพิภพผ่านชั้นหินทรายขึ้นมาเป็นแหล่งไฟธรรมชำติที่สวยงาม ทำให้ประเทศอำเซอร์ไบจานถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งอัคคี

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควำรี

คาซเบกี คำซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมำเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบำยตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศำเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นสถำนที่ตั้งของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง

ซิกนากี เมืองเล็กๆที่มีการปลูกพืชพันธุ์ไม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์ต่างๆ จึงทาให้เป็นเมืองที่มีความสำคัญในการทำเหล้าไวน์ และอาหารที่สำคัญของจอร์เจีย

อนานูริ สถานที่ตั้งของป้อมอนานูรี สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภำยในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน

มิทสเคต้า เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี