Majestic Travel International

AG07 : JEWEL OF CAUCASUS

กำหนดการเดินทาง

 13-18 ต.ค. 2563

airasia
มาใหม่

เที่ยวประเทศจอร์เจีย 6 วัน 4 คืน ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อุพลิสชิเค่-ซิกนากี-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบส

เริ่มต้น 33,300

โหลด : 23

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนควำมสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบำยตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว โดยมีไฮไลท์เป็นโบสถ์เกอร์เกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง

อนานูริ สถานที่ตั้งของป้อมอนานูรี สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภำยในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่ำงงดงำมและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน

กูดาอูริ เมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีควำมสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชำวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน

มิทสเคต้า เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี

อุพลิสชิเค่ เมืองถ้ำเก่าแก่ของาอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐำนในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500

ซิกนากี เมืองน่ารักที่ได้รับขนานนามว่า City of Love เมืองเล็กๆที่มีกำรปลูกพืชพันธุ์ไม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์ต่ำงๆ จึงทำให้เป็นเมืองที่มีความสำคัญในเรื่องการผลิตไวน์ และเป็นเมืองที่ประวัติศำสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน