Majestic Travel International

AG07 : Amazing Azerbaijan-Georgia

กำหนดกำรเดินทำง

08-14 พ.ย. / 18-24 พ.ย. / 06-12 ธ.ค. / 20-26 ธ.ค.2562 27 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563

UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES

บากู ชามากี เชกี-ลาโกเดห์กี ซิกนากี-คาวาเรลี ทบิลิซี่ มิทสเคต้า อนานูริ กูดาอูรี คาซเบกี เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลายแห่ง สุสานนักบุญศักดิ์สิทธิ์ดิริบาบา พระราชวังข่านเชกี เที่ยวประเทศจอร์เจ

เริ่มต้น 37,900

โหลด : 121

บากู เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอาเซอร์ไบจาน ตั้งอยู่ชายฝั่งทางใต้ของคาบสมุทรเล็ก ๆ ที่ยื่นออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออับชิรอน Abseron ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน คือ ย่านเมืองเก่า ตัวเมืองปัจจุบัน และตัวเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยโซเวียตซึ่งฉายาของกรุงบำกูก็คือ “ดูไบแห่งเอเชียกลาง”

ชามากิ เป็นเมืองหลวงของ ชามากิ รายอน เมืองนี้มีมรดกทำงวัฒนธรรมมากมายและเป็นฉากหลังของเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญตลอดสองพันปีที่มีอยู่ มีชื่อเสียงในด้านการเต้นแบบดั้งเดิมการเต้นรำแบบชามากิและเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญบนเส้นทางสายไหม
 

เชกี ตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขำคอเคซัสใหญ่และอยู่ติดกับจอร์เจีย เมืองแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูเขำ ช่องเขำที่แคบพร้อมทั้งมีลำธารน้ำไหลและป่ำเขำที่เขียวชอุ่มที่ชุ่มชื้นไปด้วยน้ำ มีน้ำที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินมำกมำยจึงทำให้เกิดบรรยำกำศและน้ำตกที่สวยงาม และนอกจากนั้นยังมีบ่อน้ำแร่ที่ใสสะอาด

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศำสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถำปัตยกรรมที่สวยงำมและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี
คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบำยตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง 5องศำเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นสถำนที่ตั้งของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง
 

อนานูริ สถานที่ตั้งของป้อมอนำนูรี สถำนที่ก่อสร้ำงอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที่ 16-17 ภำยในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน
 

ซิกนากี แม้ว่ามันจะเป็นหนึ่งในเมืองที่เล็กที่สุดของจอร์เจีย แต่ซิกนากีก็ทำหน้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเนื่องจากที่ตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาคไวน์ที่เติบโตของจอร์เจีย รวมทั้งทิวทัศน์งดงามบ้านสีพำสเทล และ ถนนหินกรวด ซิกนากีตั้งอยู่บนเนินเขาที่สูงชันสามารถมองเห็นหุบเขา Alazani อันกว้างใหญ่พร้อมด้วย เทือกเขาคอเคซัส ที่มองเห็นได้ในระยะไกล