Majestic Travel International

AG06 : ต๊ะเอ๋..อาเซอร์ไบจาน 7 วัน 4 วัน

กำหนดการเดินทาง

4 - 10 ต.ค./ 11 - 17 ต.ค./ 18 - 24 ต.ค.2562

Gulf Air
มาใหม่

ต๊ะเอ๋..อาเซอร์ไบจาน 7 วัน 4 วัน โดยสายการบิน GULF AIR (GF) บากู โกบุสตาน แหลมอับเชรอน เชมาค่า Maraza Village-Tufandag Mountain เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลายแห่ง เป็นประเทศที่ร่ารวย เนื่องจ

เริ่มต้น 34,900

โหลด : 7

บากู เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอาเซอร์ไบจาน ตั้งอยู่ชำยฝั่งทำงใต้ของคาบสมุทรเล็ก ๆ ที่ยื่นออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออับชิรอน Abseron ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน คือ ย่านเมืองเก่า ตัวเมืองปัจจุบัน และตัวเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยโซเวียตซึ่งฉายาของกรุงบากูก็คือ “ดูไบแห่งเอเชียกลาง”

โกบุสตาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบำกู เป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงมำกที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการแกะสลักภาพบนหินของมนุษย์ที่งดงาม เป็นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญอีกที่หนึ่งของอาเซอร์ไบจาน เพราะเคยเป็นสถานที่ที่มนุษย์ยุคหินตั้งรกรากไว้เมื่อประมาณ 30,000 ปีที่แล้ว ภายในอุทยานมีหินสลักกว่า 6,000 ชิ้น มีอายุราว 5,000 – 30,000 ปี รวมทั้งถ้ำ ที่พักอาศัย และหลุมศพของมนุษย์ในยุคหินเก่าจนถึงยุคกลางและนอกจากนั้นยังมีภูเขาโคลนที่มีรูปร่างเหมือนภูเขาไฟซึ่งมีโคลนสีดำพลุ่งขึ้นมาตลอดเวลา

แหลมอับเชรอน ที่ตั้งของยูนาร์แดก หรือที่แปลได้ในภาษาท้องถิ่นว่า “Burning Mountain”เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติไฮโดรคาร์บอนที่พวยพุ่งออกมาจากพื้นพิภพผ่านชั้นหินทรายขึ้นมำเป็นแหล่งไฟธรรมชำติที่สวยงาม ทำให้ประเทศอาเซอร์ไบจานถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งอัคคี

Maraza Village ตั้งอยู่ที่เมืองมาราซ่าของจังหวัดโกบัสซ่า เป็นที่เมืองที่ตั้งของ Diri Baba Mausoleum ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 15 ให้เป็นงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมของเชอร์วาน และรวมถึงสุเหร่า Yeddi Gumbez Mosque สุเหร่าใหญ่ประจำเมือง สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 10