Majestic Travel International

AG05 : Wow Azerbaijan-Georgia

กำหนดเดินทาง

22 – 28 ต.ค.2562
  4 – 10 ธ.ค.2562

quatar-airline

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน บากู โกบุสตาน แหลมอับเชรอน Mud Volcano-ภูเขาแห่งไฟ ทบิลิซี่ มิทสเคต้า อนานูริ กูดาอูรี คาซเบกี อุพลิสชิเค่ เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลายแห่ง ชมภูเขาแห่งไฟ B

เริ่มต้น

โหลด : 96

บากู เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอาเซอร์ไบจาน ตั้งอยู่ชายฝั่งทางใต้ของคาบสมุทรเล็ก ๆ ที่ยื่นออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออับชิรอน Abseron ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน คือ ย่ำนเมืองเก่ำ ตัวเมืองปัจจุบัน และตัวเมืองที่สร้ำงขึ้นในสมัยโซเวียตซึ่งฉำยำของกรุงบำกูก็คือ “ดูไบแห่งเอเชียกลาง”

โกบุสตาน ตั้งอยู่ทำงตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบำกู เป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงมำกที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกำรแกะสลักภำพบนหินของมนุษย์ที่งดงำม เป็นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สาคัญอีกที่หนึ่งของอาเซอร์ไบจาน
และนอกจำกนั้นยังมีภูเขำโคลนที่มีรูปร่ำงเหมือนภูเขำไฟซึ่งมีโคลนสีดำพลุ่งขึ้นมำตลอดเวลำ

แหลมอับเชรอน ที่ตั้งของยูนาร์แดก หรือที่แปลได้ในภาษาท้องถิ่นว่า “Burning Mountain”เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติไฮโดรคาร์บอนที่พวยพุ่งออกมาจากพื้นพิภพผ่านชั้นหินทรายขึ้นมาเป็นแหล่งไฟธรรมชาติที่สวยงาม ทำให้ประเทศอำเซอร์ไบจานถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งอัคคี

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมเป็นเมืองสเตพำนท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง 5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง

อนานูริ สถานที่ตั้งของป้อมอนานูรี สถานที่่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน

มิทสเคต้า เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี

อุพลิสชิเค่ เมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500