Majestic Travel International

AG03 : อัศจรรย์ อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน 5 คืน

กำหนดเดินทาง

พ.ย.2562 -พ.ค. 2563

UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES
มาใหม่

อัศจรรย์ อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES บากู-โกบุสตาน-Mud Volcano- แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ ทบิลิซี-มิทสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานที

เริ่มต้น 45,900

โหลด : 52

บากู เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอาเซอร์ไบจาน ตั้งอยู่ชายฝั่ง ทางใต้ของคาบสมุทรเล็ก ๆ ทียื่นออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออับชิรอน Abseron ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน คือ ย่านเมืองเก่า ตัวเมืองปัจจุบัน และตัวเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยโซเวียตซึ่ง ฉายาของกรุงบากูก็คือ “ดูไบแห่งเอเชียกลาง”

โกบุสตาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากู เป็นบริเวณทีมีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวทีมีการแกะสลักภาพบนหินของมนุษย์ที่งดงาม เป็นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญอีกที่หนึ่งของอาเซอร์ไบจานและนอกจากนั้นยังมีภูเขาโคลนที่มีรูปร่างเหมือนภูเขาไฟซึ่งมีโคลนสีดำพลุ่งขึ้นมาตลอดเวลา

แหลมอับเชรอน ที่ตั้งของยูนาร์แดก หรือที่แปลได้ในภาษาท้องถิ่น ว่า “Burning Mountain”เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติไฮโดรคาร์บอนที่พวยพุ่งออกมาจากพื้นพิภพผ่านชั้นหินทรายขึ้นมาเป็นแหล่งไฟธรรมชาติทีสวยงาม ทำให้ประเทศอาเซอร์ไบจานถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งอัคคี

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าคูราหรือเรียกว่าแม่นํ้ามิตควารี

คาซเบกี คาซเบกีชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้ง ของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง

อนานูริ สถานที่ตั้งของป้อมอนานูรี สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้ง อยู่ริมแม่นํ้ำอรักวี ที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่  16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน

มิทสเคต้า เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี