Majestic Travel International

AG02 : Georgia in Dreams

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 2562 - มี.ค. 2563

UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES

Georgia in Dreams สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี เที่ยวประเทศจอร์เจีย 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES ทบิลิซี่ มิทสเคต้า ซิกนากี ควาเรลี อนานูริ กูดาอูรี คาซเบกี ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่

เริ่มต้น 30,900

โหลด : 208

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงำมและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่ำแม่น้ำมิตควารี

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง 5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง

อนานูริ สถานที่ตั้งของป้อมอนานูรี สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการรในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน

กูดาอูริ เมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีควำมสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน

ซิกนากี เมืองเล็กๆที่มีการปลูกพืชพันธุ์ไม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์ต่างๆ จึงทำให้เป็นเมืองที่มีความสำคัญในการทำเหล้าไวน์ และอาหารที่สำคัญของจอร์เจีย