Majestic Travel International

AG01 : 3 Amazing Countries

กำหนดการเดินทาง

17-25 ม.ค./ 24 ม.ค.- 01ก.พ./ 14-22 ก.พ./ 21-29 ก.พ.2563 28 ก.พ.-07 มี.ค.

/ 13-21 มี.ค./ 20-28 มี.ค./ 27 มี.ค.-04 เม.ย.2563

๊Uzbekistan Airways
มาใหม่

สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี อุซเบกิสถาน-อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินอุซเบกิสถาน (HY) ทาชเค้นท์-บากู-เชกี-ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูริ-คาซเบกี-ซิกนากี-อุพลิสชิเค่ เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azer

เริ่มต้น 49,900

โหลด : 72

กรุงทาชเค้นท์ เมืองหลวงของประเทศอุซเบกิสถานในปัจจุบันนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ซึ่งเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรมองโกล ได้รับเอาวัฒนธรรมฮินดูและอิสลาม ตลอดจนพุทธศาสนาจากอินเดีย และท้ำยสุดยังเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโซเวียต อุซเบกิสถานจึงเป็นดินแดนที่ร่ำรวยมากด้วยวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การไปเยือน

บากู เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอาเซอร์ไบจาน ตั้งอยู่ชายฝั่งทำงใต้ของคาบสมุทรเล็ก ๆ ที่ยื่นออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออับชิรอน Abseron ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน คือ ย่านเมืองเก่า ตัวเมืองปัจจุบัน และตัวเมืองที่สร้ำงขึ้นในสมัยโซเวียตซึ่งฉายาของกรุงบากูก็คือ “ดูไบแห่งเอเชียกลาง”

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนำวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง

อนานูริ สถำนที่ตั้งของป้อมอนำนูรี สถำนที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภำยในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน

มิทสเคต้า เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี