Majestic Travel International

TW01 : TAIWAN SIMPLE 5D 3N

กำหนดการเดินทาง           

มกราคม-มิถุนายน 63

eva-air
มาใหม่

ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86 | ช็อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัว

เริ่มต้น 20,999

โหลด : 168

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ไทเป–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช้อปปิ้งซีเหมินติง-Germanium Power-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

วันที่ 3. เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้

วันที่ 4. อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน เดินทางเมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 5. เดินทางเมืองไทเป –DUTY FEE – ตึกไทเป 101 ไม่รวมขึ้นชั้น 89 – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ร้านคอสเมติค –สนามบินเถาหยวน– กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR205 : 20.45-23.30)