Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

มาใหม่

รหัสทัวร์ : SG11

สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สูตูดิโอ - รวมค่าเข้ายูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน

สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สูตูดิโอ - รวมค่าเข้ายูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES

กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม – ธันวาคม 2567

เริ่มต้น 20,990
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : SG09

SINGAPORE MUTELU EXCURSION 3D2N

SINGAPORE MUTELU EXCURSION 3D2N เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

กำหนดการเดินทาง

เมษายน - ธันวาคม 2567

เริ่มต้น 12,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : SG08

SPEEDY PACKED SINGAPORE 2D 1N

SPEEDY PACKED SINGAPORE 2D 1N เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2567

เริ่มต้น 7,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : SG07

VALUE PACKED SINGAPORE 3D2N

VALUE PACKED SINGAPORE 3D2N เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

กำหนดการเดินทาง

เมษายน - ธันวาคม 2567

เริ่มต้น 9,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : SG06

SO SHIOK EARLY SINGAPORE 3D2N

SO SHIOK EARLY SINGAPORE 3D2N เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

กำหนดการเดินทาง

 เมษายน 2567 - มกราคม 2568

เริ่มต้น 12,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : SG05

TASTEFUL SINGAPORE 3D2N

TASTEFUL SINGAPORE 3D2N เดินทางโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE (SQ)

วันที่เดินทาง

เมษายน - มิถุนายน 2567

เริ่มต้น 17,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : SG04

มหัศจรรย์...สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์...สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. - มิ.ย. 67

เริ่มต้น 18,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : SG03

มหัศจรรย์...สิงคโปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า อิสระ 1 วัน (พิเศษดูโชว์ 2 โชว์) 3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์...สิงคโปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า อิสระ 1 วัน (พิเศษดูโชว์ 2 โชว์) 3 วัน 2 คืน สายการบิน Singapore Airlines (SQ)

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67 - มิ.ย. 67

เริ่มต้น 15,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : SG02

สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์ 3 วัน 2 คืน

สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES

กำหนดการเดินทาง

มกราคม – มิถุนายน 2567

 

เริ่มต้น 15,990
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : SG01

สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 วัน 2 คืน

สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES

กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม – ธันวาคม 2567

เริ่มต้น 16,990
รายละเอียด

สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สูตูดิโอ - รวมค่าเข้ายูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : SG11

สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สูตูดิโอ - รวมค่าเข้ายูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES

มาใหม่
เริ่มต้น 20,990

กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม – ธันวาคม 2567

รายละเอียด

SINGAPORE MUTELU EXCURSION 3D2N

รหัสทัวร์ : SG09

SINGAPORE MUTELU EXCURSION 3D2N เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

มาใหม่
เริ่มต้น 12,999

กำหนดการเดินทาง

เมษายน - ธันวาคม 2567

รายละเอียด

SPEEDY PACKED SINGAPORE 2D 1N

รหัสทัวร์ : SG08

SPEEDY PACKED SINGAPORE 2D 1N เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL

มาใหม่
เริ่มต้น 7,999

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2567

รายละเอียด

VALUE PACKED SINGAPORE 3D2N

รหัสทัวร์ : SG07

VALUE PACKED SINGAPORE 3D2N เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

มาใหม่
เริ่มต้น 9,999

กำหนดการเดินทาง

เมษายน - ธันวาคม 2567

รายละเอียด

SO SHIOK EARLY SINGAPORE 3D2N

รหัสทัวร์ : SG06

SO SHIOK EARLY SINGAPORE 3D2N เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

มาใหม่
เริ่มต้น 12,999

กำหนดการเดินทาง

 เมษายน 2567 - มกราคม 2568

รายละเอียด

TASTEFUL SINGAPORE 3D2N

รหัสทัวร์ : SG05

TASTEFUL SINGAPORE 3D2N เดินทางโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE (SQ)

มาใหม่
เริ่มต้น 17,999

วันที่เดินทาง

เมษายน - มิถุนายน 2567

รายละเอียด

มหัศจรรย์...สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : SG04

มหัศจรรย์...สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)

มาใหม่
เริ่มต้น 18,999

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. - มิ.ย. 67

รายละเอียด

มหัศจรรย์...สิงคโปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า อิสระ 1 วัน (พิเศษดูโชว์ 2 โชว์) 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : SG03

มหัศจรรย์...สิงคโปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า อิสระ 1 วัน (พิเศษดูโชว์ 2 โชว์) 3 วัน 2 คืน สายการบิน Singapore Airlines (SQ)

มาใหม่
เริ่มต้น 15,999

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67 - มิ.ย. 67

รายละเอียด

สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : SG02

สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES

มาใหม่
เริ่มต้น 15,990

กำหนดการเดินทาง

มกราคม – มิถุนายน 2567

 

รายละเอียด

สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : SG01

สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES

มาใหม่
เริ่มต้น 16,990

กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม – ธันวาคม 2567

รายละเอียด