Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์พม่า

มาใหม่

รหัสทัวร์ : MM06

สุขใจ สบายอุรา (ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน) 3วัน 2คืน

MYANMAR สุขใจ สบายอุรา (ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน) 3วัน 2คืน

กำหนดการเดินทาง

12 - 14 ตุลาคม 2567

25 - 27 ตุลาคม 2567

 

เริ่มต้น 12,777
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : MM05

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์-เนปยีดอ-พุกาม 4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์-เนปยีดอ-พุกาม 4 วัน 3 คืน โดย สายการบินMYANMAR AIRWAYS (8M)

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. - ต.ค. 67

เริ่มต้น 13,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : MM04

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว) 3 วัน 2 คืน

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินMYANMAR AIRWAYS (8M)

กำหนดการเดินทาง

มีนาคม – ตุลาคม 2567

เริ่มต้น 11,990
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : MM03

มหัศจรรย์..มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก (ขึ้นดอนเมือง) 4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์..มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก (ขึ้นดอนเมือง) 4 วัน 3 คืน โดย สายการบินMYANMAR AIRWAYS (8M)

กำหนดการเดินทาง

ก.พ.67 - ต.ค.67

เริ่มต้น 13,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : MM02

มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินMYANMAR AIRWAYS (8M)

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินย่างกุ้ง • พระนอนตาหวาน • พระนั่งหงาทัตจี • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง

ก.พ.67 - ต.ค.67

เริ่มต้น 10,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : MM01

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมปุระ ทะเลเจดีย์ 4 วัน 3 คืน

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมปุระ ทะเลเจดีย์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M)

กำหนดการเดินทาง

เมษายน - ตุลาคม 2567

เริ่มต้น 15,990
รายละเอียด

สุขใจ สบายอุรา (ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน) 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์ : MM06

MYANMAR สุขใจ สบายอุรา (ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน) 3วัน 2คืน

มาใหม่
เริ่มต้น 12,777

กำหนดการเดินทาง

12 - 14 ตุลาคม 2567

25 - 27 ตุลาคม 2567

 

รายละเอียด

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์-เนปยีดอ-พุกาม 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : MM05

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์-เนปยีดอ-พุกาม 4 วัน 3 คืน โดย สายการบินMYANMAR AIRWAYS (8M)

มาใหม่
เริ่มต้น 13,999

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. - ต.ค. 67

รายละเอียด

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว) 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : MM04

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินMYANMAR AIRWAYS (8M)

มาใหม่
เริ่มต้น 11,990

กำหนดการเดินทาง

มีนาคม – ตุลาคม 2567

รายละเอียด

มหัศจรรย์..มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก (ขึ้นดอนเมือง) 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : MM03

มหัศจรรย์..มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก (ขึ้นดอนเมือง) 4 วัน 3 คืน โดย สายการบินMYANMAR AIRWAYS (8M)

มาใหม่
เริ่มต้น 13,999

กำหนดการเดินทาง

ก.พ.67 - ต.ค.67

รายละเอียด

มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : MM02

มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินMYANMAR AIRWAYS (8M)

มาใหม่
เริ่มต้น 10,999

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินย่างกุ้ง • พระนอนตาหวาน • พระนั่งหงาทัตจี • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง

ก.พ.67 - ต.ค.67

รายละเอียด

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมปุระ ทะเลเจดีย์ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : MM01

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมปุระ ทะเลเจดีย์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M)

มาใหม่
เริ่มต้น 15,990

กำหนดการเดินทาง

เมษายน - ตุลาคม 2567

รายละเอียด